Vytvoriť faktúru

Philip Morris Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Philip Morris Slovakia
IČO 31344259
DIČ 2020477591
IČ DPH SK2020477591
Dátum vzniku 11 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Philip Morris Slovakia
Galvaniho 15/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 440 851 €
Zisk 2 055 991 €
Aktíva 22 693 079 €
Vlastný kapitál 3 314 190 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421800101060, +421800101080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,989,179
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,585,268
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 212,561
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 212,561
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,372,707
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,321,881
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,341
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,107,126
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,172,406
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,899
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,129,067
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 37,440
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 126,264
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 53,192
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,192
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,482
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 71,590
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,163,708
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,551,141
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,551,141
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 11,601,526
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,041
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 644,748
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 68,873
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 575,875
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 296,785
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 122,925
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 173,857
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,989,179
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,895,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 763,460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 763,460
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,055,991
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,899,251
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,055,746
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,088,750
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,088,750
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 214,727
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 167,318
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,530,186
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,765
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,843,505
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 214,589
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,628,916
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 194,131
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124,547
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 69,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,446,064
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 97,440,851
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 97,197,696
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,172
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 65,945
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146,038
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,524,672
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 69,364,814
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,403,854
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 58,863
D. Služby (účtová skupina 51) 13,255,950
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,407,798
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,787,282
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,318,144
4. Sociálne náklady (527, 528) 302,372
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,863
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 691,371
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 691,371
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,321,967
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,916,179
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,145,387
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,954
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,213
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5,044
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 169
XII. Kurzové zisky (663) 18,741
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 122,641
O. Kurzové straty (563) 108,037
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,604
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98,687
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,817,492
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 761,501
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 794,377
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -32,876
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,055,991
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344259 DIČ: 2020477591 IČ DPH: SK2020477591
 • Sídlo: Philip Morris Slovakia, Galvaniho 15/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Piroch Štetinova 687/5 Bratislava 811 06 08.10.2010
  Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 27.04.2012
  Petr Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika 30.04.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Philip Morris ČR a.s. 755 826 € (99%) Kutná Hora 284 03 Česká republika
  Philip Morris Brands Sárl 7 635 € (1%) Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Petr Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2015
   19.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2015
   07.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Peter Šebek Mlýnská 228/9 Praha 252 62 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2015
   06.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Korkoš Jelačičova 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.04.2010
   26.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Tze Kah Hoh Veltlínska 13007/4 Bratislava - Nové mesto 831 02 Vznik funkcie: 05.09.2014
   25.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Gilles Karl Bazus pobyt na území SR : Krahulčia 6A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.04.2012
   08.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.04.2012
   Gilles Karl Bazus pobyt na území SR : Krahulčia 6A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.04.2012
   07.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislava Juríková Jelačičova 24 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.04.2009
   Jacob Preisler Route des monts de lavaux 4d Belmont 1092 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 29.04.2009
   23.10.2010Noví spoločníci:
   Philip Morris Brands Sárl Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Piroch Štetinova 687/5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.10.2010
   22.10.2010Zrušeny spoločníci:
   FTR Holding S. A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Potočár Rovníková 12 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   07.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Korkoš Jelačičova 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.04.2010
   06.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Suchá 1853/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.09.2007
   05.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Stanislava Juríková Jelačičova 24 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.04.2009
   Jacob Preisler Route des monts de lavaux 4d Belmont 1092 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 29.04.2009
   04.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Ilievová Hečkova 16 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   Livio Vanghetti Via delle Milizie 8 Rím 001 92 Taliansko Vznik funkcie: 10.09.2007
   05.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Suchá 1853/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.09.2007
   04.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Tokajícka 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.09.2007
   07.05.2008Nové sidlo:
   Galvaniho 15/A Bratislava 821 04
   06.05.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   08.02.2008Noví spoločníci:
   FTR Holding S. A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel 2000 Švajčiarska konfederácia
   07.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Czech Republic, spol. s r.o. IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   31.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Livio Vanghetti Via delle Milizie 8 Rím 001 92 Taliansko Vznik funkcie: 10.09.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Livio Vanghetti Via Fabio Massimo 57 Rím 001 92 Talianska republika Vznik funkcie: 10.09.2007
   25.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Andrea Gontkovičová Tokajícka 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.09.2007
   Livio Vanghetti Via Fabio Massimo 57 Rím 001 92 Talianska republika Vznik funkcie: 10.09.2007
   24.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   AllenKirkpatrick Collingwood Na kopci 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.07.2004
   Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2006
   02.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Igor Potočár Rovníková 12 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   01.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Potočár Sputniková 3253/15 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   03.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Michal Čontoš SNP 529/24 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2006
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislava Juríková Jelačičova 508/24 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   06.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   05.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, distribúcia tabakových výrobkov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   07.08.2004Nový štatutárny orgán:
   AllenKirkpatrick Collingwood Na kopci 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.07.2004
   06.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. David Tenora Bellova 25 Bratislava 3 Vznik funkcie: 13.03.2002
   13.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Alena Ilievová Hečkova 16 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   Stanislava Juríková Jelačičova 508/24 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   Igor Potočár Sputniková 3253/15 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.2003
   12.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Maria Haladova - Pisko Kukučínova 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.09.2000 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4 Vznik funkcie: 29.10.2001 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   Jiří Přibyl Brezová 51 Bratislava 2 Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Maria Haladova - Pisko Kukučínova 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.09.2000 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4 Vznik funkcie: 29.10.2001 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4
   Maria Haladova - Pisko 399 East 72nd Street, #10E New York, NY 10021 USA trvalý pobyt na území SR : Kukučínova 14 Bratislava
   26.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Jiří Přibyl Brezová 51 Bratislava 2 Vznik funkcie: 13.03.2002 Skončenie funkcie: 06.10.2003
   JUDr. David Tenora Bellova 25 Bratislava 3 Vznik funkcie: 13.03.2002
   25.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   Oľga Vinohradská Belinského 4 Bratislava 851 01
   09.11.2001Noví spoločníci:
   Philip Morris ČR a.s. IČO: 14 803 534 Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   Beáta Pötheová Matejkova 57 Bratislava 4
   08.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Tabák, a.s IČO: 14 803 534 Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Paul Caradog Morgan Bellova 25 Bratislava
   Ivo Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   27.11.2000Nové obchodné meno:
   Philip Morris Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Maria Haladova - Pisko 399 East 72nd Street, #10E New York, NY 10021 USA trvalý pobyt na území SR : Kukučínova 14 Bratislava
   26.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Tabak, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Šenfeld Grobská 19 Bernolákovo 900 27
   21.03.2000Noví spoločníci:
   Philip Morris Czech Republic, spol. s r.o. IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Paul Caradog Morgan Bellova 25 Bratislava
   Ivo Kovalkovič Cesta na Klanec 91 Bratislava - Lamač
   Ivo Šenfeld Grobská 19 Bernolákovo 900 27
   20.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Leopold Löw Prokopa Veľkého 19 Bratislava
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Peter Furda Wayzata, MN 55391 Meadowbrook Lane USA dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká 5 Bratislava
   16.04.1997Noví spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 Dukelských hrdinu 34 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Furda Wayzata, MN 55391 Meadowbrook Lane USA dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká 5 Bratislava
   15.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   John Gledhill Prokopa Veľkého 4858/19 Bratislava
   12.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Leopold Löw Prokopa Veľkého 19 Bratislava
   11.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Leopold Löw Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   11.12.1995Noví spoločníci:
   Tabák, a.s IČO: 14 803 534 Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., IČO: 41 189 345 , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   John Gledhill Prokopa Veľkého 4858/19 Bratislava
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Oľga Vinohradská Belinského 4 Bratislava 851 01
   Ing. Leopold Löw Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   10.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Miroslav Havel Masarykova 559 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Ing. Leopold Low Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   28.02.1994Noví spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   27.02.1994Zrušeny spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   29.09.1993Noví spoločníci:
   Philip Morris Československo, spol. s r.o., , V Celnici 4 Praha 1 Česká republika
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mark Stevenson Bartókova 2 Bratislava 821 02
   Ing. Leopold Low Žerotínova 45 Praha 3 130 00 Česká republika
   28.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   Tabak, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, distribúcia tabakových výrobkov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Tabák, a.s Vítězná 1 Kutná Hora 284 03 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Havel Masarykova 559 Kutná Hora 284 03 Česká republika