Vytvoriť faktúru

Philip Morris Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Philip Morris Slovakia
IČO 31344259
DIČ 2020477591
IČ DPH SK2020477591
Dátum vzniku 11 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Philip Morris Slovakia
Galvaniho 15/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 713 093 €
Zisk 2 210 337 €
Aktíva 22 693 079 €
Vlastný kapitál 3 314 190 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421800101060, +421800101080
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,892,301
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,404,212
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 206,166
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 175,266
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 30,900
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,198,046
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,153,381
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,747
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,918
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,112,470
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,929,190
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,579
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,923,611
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 687,127
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 56,885
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,885
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 630,242
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,000,786
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,988,996
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,617
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,948,379
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 14,003,519
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,271
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,495,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,206
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,467,161
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 375,619
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 192,129
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 183,486
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,892,301
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,050,143
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 763,460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 763,460
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,210,337
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,563,272
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,482,767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,820,150
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,110,208
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,709,942
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 184,923
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 137,713
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,302,214
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,767
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,080,505
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 235,294
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,845,211
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 278,886
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 194,593
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 84,293
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 105,679,262
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 105,713,093
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 105,447,927
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,910
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 35,100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 58,464
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,692
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,465,804
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 74,808,018
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,278,479
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 62,911
D. Služby (účtová skupina 51) 14,987,613
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,755,860
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,785,430
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,287,900
4. Sociálne náklady (527, 528) 682,530
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,973
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 693,527
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 693,527
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 951
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,863,472
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,247,289
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,378,916
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 154,897
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,269
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,160
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 109
XII. Kurzové zisky (663) 153,628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 192,937
O. Kurzové straty (563) 176,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,040
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,209,249
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 998,912
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,557,564
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -558,652
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,210,337
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016