Vytvoriť faktúru

Europapier Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Europapier Slovensko
IČO 31344381
DIČ 2020325527
IČ DPH SK2020325527
Dátum vzniku 10 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Europapier Slovensko
Panónska cesta 40
85245
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 457 603 €
Zisk 386 380 €
Aktíva 7 566 175 €
Vlastný kapitál 5 367 845 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244871680, 0244871684, 0249201622, 0268207910, 0268207980, 0268207981, 0268207987, 0850111231, 0850
Fax(es) 0244871685, 0268207989
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,719,740
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 517,819
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 40,978
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 40,978
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 476,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 179,950
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 268,743
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,148
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,199,162
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,549,097
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,549,097
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,300,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,577,144
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,577,144
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 350,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373,026
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 349,895
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,970
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 341,925
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,759
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,759
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,719,740
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,754,225
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 136,096
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 136,096
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 320,968
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,610
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,610
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,897,171
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,897,171
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 386,380
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,965,515
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,177
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,177
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,383
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,383
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,709,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,138,909
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,509
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,989,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 81,426
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 61,649
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 393,663
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,716
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 231,845
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,716
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 205,129
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 747
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,458,652
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,457,603
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,972,667
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,883
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,625
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 429,428
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,994,974
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,406,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 166,072
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -18,699
D. Služby (účtová skupina 51) 1,592,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,583,221
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,005,974
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 154,040
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 385,879
4. Sociálne náklady (527, 528) 37,328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,630
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 140,983
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 140,983
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 26,525
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,688
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 462,629
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,867,623
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,049
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,023
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,023
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,270
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,469
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,469
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,795
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 454,408
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 68,028
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 68,028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 386,380
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016