Vytvoriť faktúru

HENNLICH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HENNLICH
IČO 31344500
DIČ 2020317409
IČ DPH SK2020317409
Dátum vzniku 15 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HENNLICH
Na Bystričku 16
03601
Martin
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 291 797 €
Zisk 241 249 €
Aktíva 1 423 665 €
Vlastný kapitál 1 009 901 €
Kontaktné informácie
Email hennlich@hennlich.sk
Phone(s) 0250202501, 0250202515
Fax(es) 0250202520
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,157,898
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 813,681
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,509
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 793,319
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 153,288
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 543,602
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86,726
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 9,703
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 17,853
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 17,853
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,340,881
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 578,323
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,920
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 558,403
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,874
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,874
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 743,664
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 743,568
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 742,376
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,192
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -24
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,020
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,955
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,065
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,336
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,336
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,157,898
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,224,791
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,400
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,400
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -46,852
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -46,852
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,014,994
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,014,994
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,249
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 933,107
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,847
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,847
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 211,839
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 611,737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 437,028
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,023
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406,005
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,398
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,585
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,672
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133,971
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 42,668
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,934
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,734
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,871,349
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,291,797
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,810,457
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,892
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400,205
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,243
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,957,760
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,524,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,908
D. Služby (účtová skupina 51) 501,686
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 632,880
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 459,837
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 158,831
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,212
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,628
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,984
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,984
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 131,271
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,086
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,268
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 334,037
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 765,706
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 497
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 487
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,249
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,382
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,382
O. Kurzové straty (563) 4,605
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 317,285
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 76,036
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 77,559
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 241,249
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016