Vytvoriť faktúru

VÚB Factoring - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÚB Factoring
IČO 31345310
DIČ 2020313691
IČ DPH SK2020313691
Dátum vzniku 24 Marca 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VÚB Factoring
Mlynské nivy 1
82990
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 282 725 €
Zisk 960 813 €
Aktíva 60 061 812 €
Vlastný kapitál 3 522 471 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421250552064, +421250552072, +421250552069, +421250552820
Fax(es) 0250551230
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,121,404
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,352
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,352
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,083,823
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 115,250
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 115,250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57,954,464
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,954,464
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,954,130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,109
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 246
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,863
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,229
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 21,165
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,064
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,121,404
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,639,614
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,232,334
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,232,334
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 446,467
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 446,467
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 960,813
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,448,654
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,155,090
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,790,583
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,925
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,736,658
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 91
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 63
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,382
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152,971
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,142
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 27,142
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,266,407
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33,136
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 753
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 32,383
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,077,015
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,282,725
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,231,177
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,548
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 679,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,228
D. Služby (účtová skupina 51) 250,473
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,029
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,462
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 514
4. Sociálne náklady (527, 528) 53
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,810
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,810
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 127,471
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272,076
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 603,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,476
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,773,230
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 849,241
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,404
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 845,837
XII. Kurzové zisky (663) 923,957
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,139,783
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 199,241
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 199,241
O. Kurzové straty (563) 931,945
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,597
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 633,447
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,237,039
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 276,226
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 245,771
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 30,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 960,813
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
 • IČO:31345310 DIČ: 2020313691 IČ DPH: SK2020313691
 • Sídlo: VÚB Factoring, Mlynské nivy 1, 82990, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Homola predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 01.06.2008
  Ing. Martin Majtán člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 01.02.2016
  Ing. Peter Ličko člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 08.03.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Homola - predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 01.06.2008
   Ing. Martin Majtán - člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.02.2016
   24.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ličko - člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 08.03.2013
   22.03.2005Nové sidlo:
   Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
   04.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   VÚB Factoring, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov
   poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov