Vytvoriť faktúru

T.O.D. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.O.D.
IČO 31345409
DIČ 2020313680
IČ DPH SK2020313680
Dátum vzniku 30 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.O.D.
82412
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 526 526 €
Zisk 214 758 €
Aktíva 1 189 552 €
Vlastný kapitál 667 320 €
Kontaktné informácie
Email tod@tod.sk
Phone(s) 0905627417
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,325,560
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 818,714
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 818,714
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 581,523
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 107,256
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 121,227
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 8,708
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 506,846
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 437,629
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 406,311
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 406,311
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,217
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,169
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68,048
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,325,560
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 898,500
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 656,742
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 656,742
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 214,758
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,060
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 38,638
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 38,638
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 388,422
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,459
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,459
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 293,872
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,347
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,607
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,137
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,525,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,526,526
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,525,299
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,988
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,345
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,627
D. Služby (účtová skupina 51) 337,305
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 778,914
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 569,107
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 194,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,796
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,448
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 77,089
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 77,089
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -4
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,264
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 274,538
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,140,022
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,477
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,477
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,477
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 914
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 914
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 277,101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 62,343
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,343
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 214,758
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017