Vytvoriť faktúru

Tokheim Acis Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tokheim Acis Slovakia
IČO 31345476
DIČ 2020319246
IČ DPH SK2020319246
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tokheim Acis Slovakia
Pasienkova 7B
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 759 252 €
Zisk 345 963 €
Aktíva 3 019 717 €
Vlastný kapitál 2 010 532 €
Kontaktné informácie
Email buzinkay@acis.sk
Phone(s) 0240206666
Fax(es) 0245526333, 0245526777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,881,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 126,206
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,062
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,062
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,144
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,144
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,701,813
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 381,184
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 381,154
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 30
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41,972
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 41,491
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,491
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 481
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,270,490
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 893,910
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 893,910
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,369,461
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 921
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,198
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,167
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,782
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,385
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 53,622
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45,591
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,881,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,156,495
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 253,538
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 253,538
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 58,261
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,261
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,498,733
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,498,733
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 345,963
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,502
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 51,037
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,577
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,577
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,429
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 42,031
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 7,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 623,821
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 360,186
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360,186
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 39,073
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,783
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,678
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68,101
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 42,644
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 644
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,733,446
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,759,252
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,708,394
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,135
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,723
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,314,305
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,488,764
D. Služby (účtová skupina 51) 1,698,366
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,003,474
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 691,682
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 20,464
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 262,021
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,307
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,448
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,936
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,936
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,574
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,041
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,702
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 444,947
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,521,264
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,783
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26,476
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 26,476
XII. Kurzové zisky (663) 117
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 190
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,736
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,776
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,776
O. Kurzové straty (563) 2,652
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,308
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 445,994
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 100,031
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 100,280
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 345,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345476 DIČ: 2020319246 IČ DPH: SK2020319246
 • Sídlo: Tokheim Acis Slovakia, Pasienkova 7B, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Kizek Vŕbová 667/30 Marianka 900 33 18.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tokheim Holding GmbH 253 538 € (100%) Mníchov D80335 Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2014Nové obchodné meno:
   Tokheim Acis Slovakia s.r.o.
   13.05.2014Zrušené obchodné meno:
   ACIS s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.03.1993
   26.06.2013Nové sidlo:
   Pasienkova 7B Bratislava 821 06
   25.06.2013Zrušené sidlo:
   Vŕbová 667/30 Marianka 900 33
   24.05.2013Nové sidlo:
   Vŕbová 667/30 Marianka 900 33
   23.05.2013Zrušené sidlo:
   Pasienkova 7B Bratislava 821 06
   11.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Líščie údolie 3540/133 Bratislava 841 04
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   Ing. Marta Ďuricová Lysákova 18 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Kizek Žatevná 14 Bratislava 841 01
   24.08.2010Noví spoločníci:
   Tokheim Holding GmbH Lothstrasse 1a Mníchov D80335 Nemecko
   04.06.2010Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
   10.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Líščie údolie 3540/133 Bratislava 841 04
   09.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Majerníkova 36 Bratislava 841 05
   22.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek Vŕbová 667/30 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 18.10.1996
   21.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   13.02.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru- leasing
   prenájom motorových vozidiel- leasing
   prieskum trhu
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   poradenská činnosť v oblasti audiovízie
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   usporadúvanie kultúrnych podujatí
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne práce
   20.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Majerníkova 36 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   Ing. Marta Ďuricová Lysákova 18 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Kizek Žatevná 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.03.1993
   19.09.2006Zrušeny spoločníci:
   DEAM, a.s. IČO: 35 793 201 Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   19.10.2001Nové obchodné meno:
   ACIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pasienkova 7B Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   18.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Raab Karcher - Technika čerpacích staníc s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   17.09.2001Noví spoločníci:
   DEAM, a.s. IČO: 35 793 201 Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH Werner - Siemensstrasse 70 Hamburg 221 13 Nemecko
   08.04.1999Nové sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 827 34
   11.01.1999Nové sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 827 34
   10.01.1999Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56/A Bratislava 821 09
   05.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   Raab Karcher - Technika čerpacích staníc s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH Werner - Siemensstrasse 70 Hamburg 221 13 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   25.04.1996Zrušené obchodné meno:
   KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 73/A Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Fritz Kutscha Ges.m.b.H. Rottweg 66 Salzburg 5020 Rakusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Dušan Buzinkay - riaditeľ Hany Meličkovej 13 Bratislava
   Maximilián Hauft Salzburgerstrasse 56 Grossgmain Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : H. Meličkovej 13 Bratislava
   14.03.1994Nové sidlo:
   Mlynské nivy 73/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Maximilián Hauft Salzburgerstrasse 56 Grossgmain Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : H. Meličkovej 13 Bratislava
   13.03.1994Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb - výstavba a servis čerpacích staníc, skladov a ich technických zariadení
   montáž a servis elektrických sanitárnych zariadení čerpacích staníc
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, najmä pre vykonávanie a údržbu čerpacích staníc a čerpacích skladov
   sprostredkovanie a zabezpečovanie inžinierskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Fritz Kutscha Ges.m.b.H. Rottweg 66 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Dušan Buzinkay - riaditeľ Hany Meličkovej 13 Bratislava