Vytvoriť faktúru

ita agentúra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno ita agentúra
IČO 31345506
DIČ 2020300821
IČ DPH SK2020300821
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ita agentúra
Čajakova 4033/13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 006 605 €
Zisk 10 826 €
Aktíva 179 374 €
Vlastný kapitál -62 589 €
Kontaktné informácie
Email itafilm@itafilm.sk
Phone(s) 0244633275, 0911201075
Fax(es) 0244633274
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 322,901
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,337
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 50,337
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 40,337
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 244,465
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 162,324
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 158,490
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,702
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,788
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,354
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,141
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,106
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,099
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,099
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 322,901
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,200
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,239
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 762
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,931
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 139,068
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -186,999
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,826
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 319,652
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 298,533
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,131
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,650
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,368
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 742
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,359
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,850
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 974,526
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,006,605
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 974,526
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,079
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 988,744
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,079
D. Služby (účtová skupina 51) 907,944
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,437
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,220
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 745
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,113
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,113
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,861
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,503
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 445
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 427
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,050
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 647
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,403
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,605
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,256
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,430
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,826
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017