Vytvoriť faktúru

Castor & Pollux - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Castor & Pollux
IČO 31345514
Dátum vzniku 25 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Castor & Pollux
Štúrova 3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 043 961 €
Zisk -53 821 €
Aktíva 22 356 206 €
Vlastný kapitál 13 119 106 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259311721, 0259311729
Fax(es) 0259311720
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,631,788
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,920,968
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,915,463
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,964,061
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,499,303
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,997
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 89,501
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,340,601
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,505
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 5,505
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,694,723
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 518,171
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 90
3. Výrobky (123) - /194/ 518,081
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,610,343
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,610,343
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 408,236
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 194,621
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,621
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 12,115
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 157,973
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 260
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 157,713
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,097
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 72
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,025
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,631,788
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,065,285
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,574,919
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,574,919
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 82,227
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,227
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -538,040
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -538,040
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,821
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,385,279
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 182,533
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 100,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 59
12. Odložený daňový záväzok (481A) 82,474
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,384
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 5,384
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,100,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,789,922
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 168,022
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,022
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,441
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,743
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,527
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,571,189
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,364
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,364
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,276,076
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,181,224
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 866,012
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 315,212
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,300,444
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,043,961
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,346,537
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 953,907
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,259,723
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,025
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,215
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,535
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,983
D. Služby (účtová skupina 51) 263,180
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 161,969
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,466
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,986
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,517
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,284
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 324,996
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 324,996
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,328
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,463
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,332
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,426
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 761,558
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 145,355
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 145,355
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 145,355
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 329,671
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 322,813
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 322,813
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,858
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184,316
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,110
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 82,931
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 80,048
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,821
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016