Vytvoriť faktúru

S P I R I T - informačné systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S P I R I T - informačné systémy
IČO 31345565
DIČ 2020343930
IČ DPH SK2020343930
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo S P I R I T - informačné systémy
Kubániho 14
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 767 610 €
Zisk 112 752 €
Aktíva 767 517 €
Vlastný kapitál 685 175 €
Kontaktné informácie
Email spirit@spirit.sk
Phone(s) 0254789744, 054754789744, 05478974454789744
Fax(es) 0254789745
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 887,268
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 242,490
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 32,198
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 32,198
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 210,292
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 144,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 65,351
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 348
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 637,325
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 44,077
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 43,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,077
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 180,974
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 163,272
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,272
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,702
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 412,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,137
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 411,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,453
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,709
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,744
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 887,268
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 797,927
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 58,432
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 58,432
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 197,225
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,947
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,947
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 419,571
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 419,571
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,752
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,341
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,165
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,926
12. Odložený daňový záväzok (481A) 239
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,477
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,702
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,702
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 797
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,189
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,542
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,247
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 47,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,699
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 767,610
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,147
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 638,454
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 43,000
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 42,931
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,378
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 655,079
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,299
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,852
D. Služby (účtová skupina 51) 35,759
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 529,534
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 426,141
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 92,777
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,616
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,911
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,210
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,210
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,114
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,531
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 688,622
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,760
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,760
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,760
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 301
O. Kurzové straty (563) 33
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 268
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,459
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 116,990
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,238
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,351
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -113
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,752
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31345565 DIČ: 2020343930 IČ DPH: SK2020343930
 • Sídlo: S P I R I T - informačné systémy, Kubániho 14, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Uhrík predseda Belinského 5 Bratislava 12.11.1996
  Ing. Jozef Skákala člen, výkonný riaditeľ Dohnányho 12 Bratislava 04.06.1997
  Ing. Ľubomír Bak člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 02.06.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Csaba Nagy Dunajská 43 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   15.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bak - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2005
   14.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   09.06.2004Nové sidlo:
   Kubániho 14 Bratislava 811 04
   08.06.2004Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   18.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Csaba Nagy Dunajská 43 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala - člen, výkonný riaditeľ Dohnányho 12 Bratislava
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala - člen Dohnányho 12 Bratislava
   24.02.1997Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   23.02.1997Zrušené sidlo:
   Hrobákova 9 Bratislava 851 02
   12.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Uhrík - predseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Jozef Skákala - člen Dohnányho 12 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   11.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Skákala , CSc. - predseda Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   Ing. Wolfgang Mitsch - člen Grohrmuehlgasse 37a Wiener Neustadt Rakúska republika
   Dipl. Ing. Ernst Rohrschach - člen Schletergasse 1-11 Wien 1020 Rakúska republika
   Ing. Peter Rosenstein - člen Arndgasse 15 Wiener Neustadt Rakúska republika
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   S P I R I T - informačné systémy, a.s.
   Nové sidlo:
   Hrobákova 9 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   poradenstvo vo výpočtovej technike
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala , CSc. - predseda Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   Ing. Wolfgang Mitsch - člen Grohrmuehlgasse 37a Wiener Neustadt Rakúska republika
   Dipl. Ing. Ernst Rohrschach - člen Schletergasse 1-11 Wien 1020 Rakúska republika
   Ing. Peter Rosenstein - člen Arndgasse 15 Wiener Neustadt Rakúska republika