Vytvoriť faktúru

Omya - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Omya
IČO 31345581
DIČ 2020294122
IČ DPH SK2020294122
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Omya
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 260 986 €
Zisk -20 041 €
Aktíva 3 347 329 €
Vlastný kapitál 12 256 €
Kontaktné informácie
Email trade@plastochem.sk
Phone(s) 0265316965, 0260297316, 0265314950, 60297316
Fax(es) 0265316988
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,042,208
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,214
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 31,786
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 31,786
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,428
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,428
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,005,874
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 160,064
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,064
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 52,360
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52,360
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 639,672
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 639,672
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 639,672
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 153,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,501
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 152,277
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 120
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,042,208
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,274
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 512,184
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 512,184
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,368
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 51,218
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,218
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -469,455
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 175,943
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -645,398
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,041
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 941,934
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 370
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 370
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 924,247
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 453,625
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,625
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 387,537
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,047
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,717
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,321
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,317
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,479
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,838
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,047,142
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,260,986
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,702,044
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 208,942
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 350,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,043,098
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,389,923
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,376
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -898
D. Služby (účtová skupina 51) 311,607
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,281
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,279
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,309
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,693
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,082
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,284
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,284
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 125,030
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 39,936
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,477
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 217,888
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 196,978
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,786,157
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,785,961
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 188
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,021,206
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,979,377
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 41,024
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 41,024
O. Kurzové straty (563) 58
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 747
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -235,049
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,041
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016