Vytvoriť faktúru

BASF Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BASF Slovensko
IČO 31345603
DIČ 2020297642
IČ DPH SK2020297642
Dátum vzniku 30 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASF Slovensko
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 931 731 €
Zisk 326 744 €
Aktíva 18 678 613 €
Vlastný kapitál 9 170 933 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.basf.sk
Phone(s) +421258266111
Fax(es) 0258266166
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,992,258
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 699,495
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,097
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,097
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 696,398
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,386
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 620,457
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,211
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,344
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,257,678
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,659,390
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 123
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,659,267
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 230,739
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,713
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 160,026
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,367,549
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,373,190
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,373,190
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,589,448
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 352,314
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,597
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 35,085
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 35,085
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,992,258
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,326,625
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 431,521
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 431,521
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 872,170
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 43,786
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,786
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,333,994
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,333,994
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,318,410
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,374,480
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -56,070
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 326,744
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,664,703
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 43,513
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 43,513
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,629,007
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,624,211
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,624,211
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 771
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,025
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 992,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 175,833
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 816,350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 930
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 930
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,947,735
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,931,731
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,547,864
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,137,676
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 62,055
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,397,120
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,712,851
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 806,456
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -19,570
D. Služby (účtová skupina 51) 5,074,728
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,037,578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,026,963
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 950,345
4. Sociálne náklady (527, 528) 60,270
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,158
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 289,428
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 292,350
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -2,922
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,934
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 89,791
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 534,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,111,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,004
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,574
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 7,161
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,413
XII. Kurzové zisky (663) 58
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,372
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,998
O. Kurzové straty (563) 5,551
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,447
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 539,617
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 212,873
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 121,077
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 91,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 326,744
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2015