Vytvoriť faktúru

MY & MI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MY & MI
IČO 31345671
DIČ 2020333040
IČ DPH SK2020333040
Dátum vzniku 24 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MY & MI
Stará Vajnorská 3A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 035 406 €
Zisk 407 955 €
Aktíva 2 275 384 €
Vlastný kapitál 1 497 042 €
Kontaktné informácie
Email info@myami.sk
Phone(s) 0245943102, 0244452421
Fax(es) 0244461261
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,368,784
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 894,959
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,131
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,131
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 891,828
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 407,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 348,308
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 136,159
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,446,316
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,049,120
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,049,120
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,001
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,001
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 362,102
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 308,289
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,289
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53,813
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,173
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,920
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 27,509
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,277
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,232
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,368,784
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,038,099
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,231
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,769
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,769
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,610,841
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,610,841
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 407,955
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,329,362
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 75
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 75
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 405,169
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 884,555
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 403,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 452,151
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,817
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,158
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,417
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,138
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,138
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,425
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,323
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,128
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 195
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,008,639
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,035,406
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,908,649
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,991
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,666
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,487,814
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,623,664
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 99,139
D. Služby (účtová skupina 51) 386,908
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 277,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 198,554
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,699
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,021
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,741
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 69,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 69,224
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,202
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,609
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,053
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 547,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 898,929
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,535
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 11,525
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,618
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,076
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,076
O. Kurzové straty (563) 8,449
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,093
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,083
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 529,509
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 121,554
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 120,528
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,026
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 407,955
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
 • IČO:31345671 DIČ: 2020333040 IČ DPH: SK2020333040
 • Sídlo: MY & MI, Stará Vajnorská 3A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Bajtoš Ivanka pri Dunaji 900 28 24.03.1993
  Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 19.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Bajtoš 3 386 € (51%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Maroš Bajtoš 3 253 € (49%) Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.2015Noví spoločníci:
   Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2015
   06.02.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3A Bratislava 831 04
   01.02.2015Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bajtoš Družstevná 19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bajtoš Družstevná 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 24.03.1993
   01.04.2008Nové obchodné meno:
   MY & MI s. r. o.
   24.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovarov
   sprostredkovateľská činnosť, zastupovanie firiem a všetky vedľajšie činnosti
   súvisiace s hlavným predmetom činnosti a to hlavne :
   obstarávanie záležitosti pre tretie osoby
   poskytovanie služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou
   leasing