Vytvoriť faktúru

ORGREZ Bratislava, Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORGREZ Bratislava, Bratislava
IČO 31345701
DIČ 2020341631
IČ DPH SK2020341631
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ORGREZ Bratislava, Bratislava
Kopčianska 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 435 305 €
Zisk 8 759 €
Aktíva 154 666 €
Vlastný kapitál 104 451 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244454182
Fax(es) 0244454182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 269,308
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,240
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,240
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,240
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,413
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,742
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 108,742
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,742
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 157,671
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 137
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 157,534
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 655
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,308
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,010
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56,412
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,412
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,759
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 164,298
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,285
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,285
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 152,282
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107,737
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,737
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,594
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,122
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,731
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 435,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 435,158
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 423,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,042
D. Služby (účtová skupina 51) 281,825
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 124,064
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,659
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,645
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,760
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,063
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 743
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 743
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,743
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,825
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 140,291
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 339
O. Kurzové straty (563) 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 252
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,507
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,748
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,748
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015