Vytvoriť faktúru

PubRes - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PubRes
IČO 31345824
DIČ 2020343589
IČ DPH SK2020343589
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PubRes
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 473 373 €
Zisk 8 244 €
Aktíva 271 635 €
Vlastný kapitál -28 361 €
Kontaktné informácie
Email cipac@pubres.sk
Phone(s) 0252634201, 0252634202, 0252634203
Fax(es) 0252634202
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,747
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,747
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,747
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,258
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,037
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,281
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,005
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,540
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 18,100
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 23,500
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -5,400
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,468
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,244
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,465
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 401
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,317
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,949
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 584
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -9,216
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,747
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 473,373
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 466,473
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,900
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 456,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,009
C. Služby (účtová skupina 51) 440,767
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 584
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,297
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,476
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,240
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,697
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,889
M. Nákladové úroky (562) 5,151
N. Kurzové straty (563) 279
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 459
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,882
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,358
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,114
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,244
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016