Vytvoriť faktúru

HB REAVIS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HB REAVIS Slovakia
IČO 31346065
DIČ 2020852449
IČ DPH SK2020852449
Dátum vzniku 02 Apríla 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HB REAVIS Slovakia
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 350 077 €
Zisk 517 189 €
Aktíva 92 165 119 €
Vlastný kapitál -3 643 479 €
Kontaktné informácie
Email hbreavis@hbreavis.sk
Phone(s) 0258303030
Fax(es) 0258303000
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,577,917
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,605,733
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 52,554
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 52,554
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 54,956
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,234
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,722
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,498,223
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,870
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 724,148
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 6,757,205
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,238,975
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,101
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 23,101
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,101
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,425,906
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,905,532
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,396,266
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 399,212
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,054
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 54,971,340
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,375
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 68
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500,591
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,789,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,504
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,761,464
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,733,209
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,076
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 279,494
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,451,639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,577,917
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,703,878
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 322,040
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 322,040
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,036,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 45,699
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 45,699
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -5,406,192
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -5,406,192
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,218,614
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,944
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,256,558
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 517,189
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,582,636
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 253,340
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 240,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 240,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,007
12. Odložený daňový záväzok (481A) 333
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 80,902,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,116,991
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,963
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,028
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 78,142,562
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 861,172
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 236,885
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 545,082
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 16
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 408,505
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 408,505
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,083
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,699,159
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 25,865
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,673,294
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,339,203
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,350,077
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,339,203
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,874
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,394,284
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 135,576
D. Služby (účtová skupina 51) 8,122,548
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,046,985
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,625,070
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,309,054
4. Sociálne náklady (527, 528) 112,861
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,530
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,421
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,421
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,224
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,044,207
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,081,079
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,018,135
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 153,400
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 153,400
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,331,560
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,314,296
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17,264
XII. Kurzové zisky (663) 298,136
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 235,039
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,169,155
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 271,983
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 268,257
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,726
O. Kurzové straty (563) 300,678
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 422,643
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 173,851
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,848,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 804,773
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 287,584
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 305,607
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -18,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 517,189
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016