Vytvoriť faktúru

ANKOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANKOS
IČO 31346138
DIČ 2020317552
IČ DPH SK2020317552
Dátum vzniku 24 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANKOS
Petöfiho 13
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 255 585 €
Zisk -11 711 €
Aktíva 754 405 €
Vlastný kapitál 247 192 €
Kontaktné informácie
Email ankos@ankos.sk
Phone(s) 0263813363
Mobile phone(s) 0903717663
Fax(es) 0263813363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 295,733
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 295,733
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,239
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 478,340
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 336,874
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,956
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,384
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 774,073
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 235,481
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 26,823
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 213,066
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,711
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 538,592
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 170,673
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 367,351
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,693
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 485
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,024
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 328,149
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 255,585
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 194,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,760
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,121
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 266,114
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 171,019
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,250
C. Služby (účtová skupina 51) 50,268
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,972
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,328
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,573
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,704
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,529
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,927
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 50
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 48
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 272
N. Kurzové straty (563) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -222
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,751
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015