Vytvoriť faktúru

ZVEREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZVEREX
IČO 31346146
DIČ 2020291922
IČ DPH SK2020291922
Dátum vzniku 23 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZVEREX
Štefánikova 10
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 466 525 €
Zisk 10 064 €
Aktíva 148 501 €
Vlastný kapitál 48 346 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252493913
Mobile phone(s) +421903281988
Fax(es) 0337713393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 234,789
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,593
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,256
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,337
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,724
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66,656
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 750
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,906
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 84,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 75,016
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,016
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 600
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,408
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,044
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 969
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 69,075
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 472
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 472
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 234,789
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,410
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,028
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,028
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 271,682
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,902
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,902
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 134,224
2. Ostatné fondy (427, 42X) 134,224
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -440,490
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,840
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -454,330
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,064
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,972
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 125
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,847
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,761
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 110,980
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,980
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,456
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,476
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,257
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,592
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,143
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,143
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,803
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,103
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 465,725
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 466,525
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 420,376
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,349
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 455,294
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 323,786
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,985
D. Služby (účtová skupina 51) 39,795
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47,101
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,918
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,531
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,652
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,073
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,695
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,695
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,859
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,159
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 208
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,064
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346146 DIČ: 2020291922 IČ DPH: SK2020291922
 • Sídlo: ZVEREX, Štefánikova 10, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Andrej Kubica 1036 Čierne 023 13 09.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Slovenský poľovnícky zväz 73 028 € (100%) Štefánikova 10 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.08.2012Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   10.12.2010Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   vydávanie a distribúcia periodickej tlače a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Slovenský poľovnícky zväz IČO: 00 178 144 Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   09.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Slovenský poľovnícky zväz Bratislava IČO: 00 178 144 Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrej Kubica 1036 Čierne 023 13 Vznik funkcie: 09.06.2010
   16.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Suba Trnovec nad Váhom 91 Trnovec nad Váhom 925 71 Vznik funkcie: 01.07.2007
   24.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie zbraní
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   11.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Imrich Suba Trnovec nad Váhom 91 Trnovec nad Váhom 925 71 Vznik funkcie: 01.07.2007
   10.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Turza Demänovská 22 Bratislava 831 06
   26.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Turza Demänovská 22 Bratislava 831 06
   24.07.2003Nové predmety činnosti:
   iné ubytovacie možnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba mäsa a mäsových výrobkov (Mäsiarstvo a údenárstvo)
   výroba hotových jedál a polotovarov
   veľkoobchod so živými zvieratami
   výroba nábytku a bytových doplnkov
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priestorov
   usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav
   požičiavanie zbraní
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Slovenský poľovnícky zväz Bratislava IČO: 00 178 144 Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   23.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj výrobkov z parožia a z dreva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav
   Zrušeny spoločníci:
   Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav
   23.03.1993Nové obchodné meno:
   ZVEREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj výrobkov z parožia a z dreva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ