Vytvoriť faktúru

S.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.A.
IČO 31346219
DIČ 2020341598
IČ DPH SK2020341598
Dátum vzniku 06 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.A.
Čachtická 13
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 788 057 €
Zisk 13 334 €
Aktíva 204 806 €
Vlastný kapitál 35 218 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244646163, +421244646164, +421244646372, +421244646373, +421244871166, +421244873371, +421244883369
Mobile phone(s) +421948516094
Fax(es) 0244883369
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 143,297
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,850
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,370
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,480
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,111
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,633
3. Výrobky (123) - /194/ 6,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,828
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,706
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,706
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,706
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,944
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,733
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,336
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 505
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,831
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,297
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,003
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,003
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,747
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,747
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,334
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,720
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 302
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 302
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,978
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,235
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,235
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,147
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,247
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,311
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,033
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,440
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,440
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 13,853
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 13,853
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 792,948
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 788,057
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 54,412
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 101,945
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 636,591
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,970
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,079
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 769,617
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 47,100
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 70,234
D. Služby (účtová skupina 51) 501,227
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 131,941
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,498
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,798
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,645
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,346
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,412
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,412
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,770
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,587
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,440
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 774
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 770
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,670
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,336
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,334
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015