Vytvoriť faktúru

MIDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIDIO
IČO 31346421
DIČ 2020293231
IČ DPH SK2020293231
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIDIO
Eurovea Central 1, Pribinova 4
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 865 415 €
Zisk -1 075 039 €
Aktíva 4 693 971 €
Vlastný kapitál -11 150 271 €
Kontaktné informácie
Email info@marionnaud.sk
Phone(s) 0337429136, 0376313109, 0376529013, 0517757778, 0556220006, 0557293360, 0557293363, 0557293364, 0244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,286,291
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 830,794
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 95,287
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 95,287
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 735,507
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 112,453
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 325,039
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 298,015
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,372,694
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,800,714
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,322
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,798,392
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 250,753
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 250,753
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,753
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 745,473
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 745,066
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 745,066
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 407
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,575,754
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 53,615
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,522,139
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 82,803
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 82,803
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,286,291
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,690
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,718,807
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,718,807
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,261
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,261
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,484,339
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 182,175
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,666,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,075,039
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,076,450
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,195,000
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,195,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,527,366
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 958,751
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 958,751
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,223,186
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,431
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,640
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,050
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 308
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 354,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 122,427
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 231,657
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40,151
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 40,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,865,565
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,865,415
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,210,157
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 399,569
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255,688
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,486,173
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,196,813
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 221,267
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -130,444
D. Služby (účtová skupina 51) 2,751,230
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 994,232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 732,087
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 234,432
4. Sociálne náklady (527, 528) 27,713
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,923
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 349,366
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 337,202
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 12,164
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 976
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99,810
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -620,758
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 570,860
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 785
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 150
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 150
XII. Kurzové zisky (663) 635
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 455,055
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 406,487
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 406,487
O. Kurzové straty (563) 2,655
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45,913
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -454,270
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,075,028
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,075,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346421 DIČ: 2020293231 IČ DPH: SK2020293231
 • Sídlo: MIDIO, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MIDIO, a.s. 12 718 807 € (100%) Praha 10 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2013Nové sidlo:
   Eurovea Central 1, Pribinova 4 Bratislava 811 09
   17.05.2013Zrušené sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   27.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Bartůška Křemenáčová 186 Praha 10 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   27.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Bartůška Křemenáčová 186 Praha 10 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   02.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Linda Alblas - van den Burg Pasteurstraat 1 Badhoevedorp 1171 BH Holansko Vznik funkcie: 29.03.2010
   01.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonios Machairidis Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   17.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonios Machairidis Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   16.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonis Machairidis Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   11.04.2006Nové sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   10.04.2006Zrušené sidlo:
   Laurinská 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   01.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1994
   Alexander Spiridakis Zaimi 47 Paleo Faliro, Atény Grécko Vznik funkcie: 01.03.2001
   19.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1994
   Antonis Machairidis Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   18.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Spiridakis Zaimi 47 Paleo Faliro, Atény Grécko Vznik funkcie: 01.03.2001
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.10.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   13.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   09.03.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   07.03.1997Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   06.03.1997Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   27.01.1995Nové sidlo:
   Laurinská 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   26.01.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Šeda Zapomenutá 4 Praha Praha 1
   10.12.1993Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Šeda Zapomenutá 4 Praha Praha 1
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Helena Mihóková Nejedlého 3 Bratislava
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   MIDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kozmetických salónov
   nákup a predaj kozmetických prípravkov a výrobkov
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Helena Mihóková Nejedlého 3 Bratislava