Vytvoriť faktúru

PATENTSERVIS Bratislava, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PATENTSERVIS Bratislava, akciová
IČO 31346430
DIČ 2020293990
IČ DPH SK2020293990
Dátum vzniku 07 Apríla 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PATENTSERVIS Bratislava, akciová
Hybešova 40
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 667 551 €
Zisk 1 772 €
Aktíva 1 956 771 €
Vlastný kapitál 1 436 690 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249201711
Fax(es) 0244872075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,071,180
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,076,983
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,076,983
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 995,287
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 772
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 992,769
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 200,758
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 200,758
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 786,859
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 786,112
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 719,042
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,070
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 747
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,152
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,123
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,428
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,071,180
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,438,462
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 44,460
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 192,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 192,230
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 590,778
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 277,460
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 261,438
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 261,438
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,796
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,226
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 209,843
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 165,535
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 129,183
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,352
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,152
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,248
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,472
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,436
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,683
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,683
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,792
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 41,940
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 41,940
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,670,383
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,667,551
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,660,886
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,834
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,831
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,652,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,907
D. Služby (účtová skupina 51) 1,229,951
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 321,121
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 255,749
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 324
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,100
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,948
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,422
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,538
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,538
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,298
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,059
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,851
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 422,862
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,831
XII. Kurzové zisky (663) 2,831
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,700
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,602
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,602
O. Kurzové straty (563) 5,484
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,614
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,869
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,982
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,210
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,307
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -97
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346430 DIČ: 2020293990 IČ DPH: SK2020293990
 • Sídlo: PATENTSERVIS Bratislava, akciová, Hybešova 40, 83000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Alexander Vokálek Petržílova 27/3308 Praha 4 143 00 Česká republika 12.11.2014
  JUDr. Aleš Vokálek predseda Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava 07.04.1993
  JUDr. Jan Hák, Ph.D. výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava 01.06.1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Bc. Alexander Vokálek Petržílova 27/3308 Praha 4 143 00 Česká republika Vznik funkcie: 12.11.2014
   12.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   15.10.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Hák , Ph.D. - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   14.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   15.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava Vznik funkcie: 07.04.1993
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   14.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   07.11.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.07.2001Nové obchodné meno:
   PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   08.07.2001Zrušené obchodné meno:
   PATENTSERVIS BRATISLAVA, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   16.05.1997Nové sidlo:
   Hybešova 40 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Špitálska 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   09.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nekalej súťaže
   organizovanie odborných kurzov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   08.10.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre priemyslové vlastníctvo ako aj právnoporadenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Ladislav Košťa , Csc. Slávičie údolie 18 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ladislav Zelinka Jordana Jovková 3255/9 Praha 4 Česká republika
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   PATENTSERVIS BRATISLAVA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Špitálska 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre priemyslové vlastníctvo ako aj právnoporadenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Ladislav Košťa , Csc. Slávičie údolie 18 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ladislav Zelinka Jordana Jovková 3255/9 Praha 4 Česká republika