Vytvoriť faktúru

NOACK - SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOACK - SLOVAKIA
IČO 31346448
DIČ 2020351377
IČ DPH SK2020351377
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOACK - SLOVAKIA
Rádiová 38
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 994 241 €
Zisk 10 935 €
Aktíva 873 874 €
Vlastný kapitál -403 574 €
Kontaktné informácie
Email noacksk@noack.sk
Phone(s) +421243411630, +421243411632, +421243411631
Fax(es) 0243411632
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 969,922
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,573
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 48,573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 482
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 48,091
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 919,799
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 124,393
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,225
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 760,338
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 754,735
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,646
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 676,089
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,603
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,992
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,550
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 115
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,435
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 969,922
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -392,639
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,231
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -415,108
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 169,032
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -584,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,935
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,362,561
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,098
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 197
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 25,901
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,321,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,248,817
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,206,548
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,269
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,028
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,009
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,024
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,585
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,585
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,994,241
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,994,241
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,973,887
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,516
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,045
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,793
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,980,258
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,509,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,697
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 3,534
D. Služby (účtová skupina 51) 86,652
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 323,048
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 245,658
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 73,095
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,600
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,506
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,506
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,175
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,947
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,983
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 348,421
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 737
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 737
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 737
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 887
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 884
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,833
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,898
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,935
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31346448 DIČ: 2020351377 IČ DPH: SK2020351377
 • Sídlo: NOACK - SLOVAKIA, Rádiová 38, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Herbert Völkerer Gemeindeberggasse 8a Wien 1130 Rakúska republika 01.02.2014
  Ing. Vladislav Vočko Rádiova 4032/38 Bratislava 821 01 01.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  NOACK & CO GmbH 6 639 € (100%) Auhofstrasse 190 Wien 1130 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Herbert Völkerer Gemeindeberggasse 8a Wien 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.02.2014
   18.07.2013Noví spoločníci:
   NOACK & CO GmbH Auhofstrasse 190 Wien 1130 Rakúska republika
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Vočko Rádiova 4032/38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   24.03.2003Nové sidlo:
   Rádiová 38 Bratislava 821 04
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ