Vytvoriť faktúru

BEMI Export Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEMI Export Group
IČO 31346651
DIČ 2020303923
IČ DPH SK2020303923
Dátum vzniku 09 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEMI Export Group
Lamačská 1
84517
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 578 €
Zisk 2 899 €
Aktíva 58 041 €
Vlastný kapitál 29 548 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262242129, 0903266054
Mobile phone(s) 0903266054
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,699
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,058
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,896
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,896
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,263
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,899
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,641
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 641
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 534
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,699
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,447
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,277
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,349
2. Ostatné fondy (427, 42X) 8,349
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 618
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 808
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -190
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,899
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,252
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,230
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,230
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,612
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 848
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 848
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,116
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,214
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,867
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,397
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 170
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,410
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,578
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,578
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,129
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,072
D. Služby (účtová skupina 51) 14,193
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 85,853
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,676
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,946
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,231
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 236
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,736
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,736
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,039
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,449
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XII. Kurzové zisky (663) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,342
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,342
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,899
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015