Vytvoriť faktúru

GAMA F - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAMA F
IČO 31346855
DIČ 2020326506
IČ DPH SK2020326506
Dátum vzniku 31 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAMA F
Záhradnícka ulica 95
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 040 €
Zisk -12 561 €
Aktíva 126 241 €
Vlastný kapitál -28 403 €
Kontaktné informácie
Email gamaf@chello.sk
Phone(s) 0255422976
Mobile phone(s) +421949619116
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 367
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 367
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 367
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,813
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,063
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 48,180
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -40,964
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,498
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,561
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,144
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,254
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 87,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,405
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 229
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,028
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,228
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 99,040
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,428
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 73,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 612
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 110,784
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 19,302
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,164
C. Služby (účtová skupina 51) 4,860
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,570
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,042
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66,855
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,805
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,744
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,898
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 338
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 338
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -337
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,081
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,561
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016