Vytvoriť faktúru

ABC Food Machinery - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABC Food Machinery
IČO 31346871
DIČ 2020345547
IČ DPH SK2020345547
Dátum vzniku 13 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC Food Machinery
Nerudova 51
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 580 573 €
Zisk 118 217 €
Aktíva 581 366 €
Vlastný kapitál 366 135 €
Kontaktné informácie
Email abc@abcfood.sk
Webová stránka http://www.abcfood.sk
Phone(s) +421243636885, +421243636931, +421243636934
Mobile phone(s) +421903100804
Fax(es) 0253414942, 0243636885
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 873,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 98,876
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 98,876
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,217
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,640
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 9,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 772,803
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 202,240
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 144,036
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 58,204
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,091
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 33,091
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 435,801
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 435,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,801
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 101,671
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 677
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 100,994
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,818
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,818
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 873,497
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 460,395
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 334,876
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 334,876
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,217
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 411,550
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,237
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,237
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 37,006
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 37,006
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 250,492
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 67,870
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,870
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 114,090
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,249
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,584
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,699
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 103,795
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 103,795
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,020
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,552
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,552
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,464,876
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,580,573
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,459,576
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 50,647
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 64,919
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,426,801
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 547,786
D. Služby (účtová skupina 51) 483,746
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 295,918
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 235,827
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,405
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,686
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,866
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,698
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,698
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 56,797
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,990
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 153,772
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 483,991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 130
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 130
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,496
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,493
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,366
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 152,406
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,189
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59,918
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -25,729
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 118,217
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016