Vytvoriť faktúru

CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULTING
IČO 31347045
DIČ 2020317904
IČ DPH SK2020317904
Dátum vzniku 22 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULTING
Súkennícka 13/1394
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 246 949 €
Zisk -90 920 €
Aktíva 364 290 €
Vlastný kapitál 58 620 €
Kontaktné informácie
Email dupm@dupm.sk
Phone(s) 0255565618, 0903801894
Mobile phone(s) 0903801894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,968
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,968
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 125,261
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 125,261
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -296
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,979
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 49,638
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 49,638
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,920
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,947
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,510
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 323
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 17,187
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 128,334
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,664
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 438
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,176
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,674
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,340
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 246,949
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,341
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 240,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,608
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,210
D. Služby (účtová skupina 51) 6,422
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,355
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,355
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 315,444
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,058
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -86,672
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,291
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,288
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,637
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,637
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 651
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,288
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,960
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015