Vytvoriť faktúru

SCHIV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHIV
IČO 31347053
DIČ 2020295167
IČ DPH SK2020295167
Dátum vzniku 16 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHIV
Hlavná 97
90061
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 839 €
Zisk 10 652 €
Kontaktné informácie
Email schiv@slovanet.sk
Phone(s) 0903717202
Mobile phone(s) +421903717202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,246
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,237
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,237
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,237
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,210
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,968
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,870
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,870
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,176
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,176
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,799
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,799
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,246
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,613
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,638
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,684
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,684
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,652
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,633
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 146
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 146
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,449
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 214
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 846
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,978
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,038
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 153,330
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 153,839
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 153,330
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 509
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,211
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 59,250
D. Služby (účtová skupina 51) 51,063
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,715
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,051
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,598
4. Sociálne náklady (527, 528) 66
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,385
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,857
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,857
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,628
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,017
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,602
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,151
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,151
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 451
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,602
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,026
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,374
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015