Vytvoriť faktúru

Slovart-Store - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovart-Store
IČO 31347118
DIČ 2020341565
IČ DPH SK2020341565
Dátum vzniku 05 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovart-Store
Pekná cesta 6a
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 104 840 €
Zisk -107 748 €
Aktíva 1 479 678 €
Vlastný kapitál 52 373 €
Kontaktné informácie
Email slovartstore@slovartstore.sk
Phone(s) 0244889518, 0800199013, 0244872132
Fax(es) 0244872131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 895,325
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 76,847
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,459
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,459
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 75,388
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 75,388
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 816,067
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 241,079
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 312
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 240,767
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 415,055
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 461,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 461,793
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,997
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -56,735
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 159,933
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 225
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 159,708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,411
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,411
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 895,325
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,032
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,112
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,112
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,311
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,311
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 34,293
2. Ostatné fondy (427, 42X) 34,293
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,748
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 954,357
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,310
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,310
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 942,162
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 851,203
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 851,203
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,323
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,548
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,374
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,970
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,744
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,885
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,885
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,096,675
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,104,840
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,082,175
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,500
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,748
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,202,354
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,511,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,366
D. Služby (účtová skupina 51) 356,001
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 232,202
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 168,924
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,357
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,921
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,524
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 742
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,281
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -97,514
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 200,070
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 169
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 169
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 169
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,523
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,539
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,539
O. Kurzové straty (563) 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,911
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -104,868
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347118 DIČ: 2020341565 IČ DPH: SK2020341565
 • Sídlo: Slovart-Store, Pekná cesta 6a, 83152, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Sebök Bradáčová 1 Bratislava 25.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Sebök 13 112 € (100%) Bradáčová 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 52
   Noví spoločníci:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   02.07.2000Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart, akciová spoločnosť nám. Slobody 6 Bratislava 817 64
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   Slovart-Store, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Slovart, akciová spoločnosť nám. Slobody 6 Bratislava 817 64
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava