Vytvoriť faktúru

Beset - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Beset
IČO 31347169
DIČ 2020300370
IČ DPH SK2020300370
Dátum vzniku 13 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Beset
Jelenia 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 248 276 €
Zisk 673 720 €
Aktíva 2 922 526 €
Vlastný kapitál 1 994 026 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252623810, +421257275101, +421257275111
Fax(es) 0257275101
Dátum aktualizácie údajov: 19.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,065,931
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 959,066
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 927,789
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 927,789
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,277
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,277
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,054,858
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,489
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11,489
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 65,866
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 65,866
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,977,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,478
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,974,025
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 52,007
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,359
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 50,648
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,065,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,667,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,593,308
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,593,308
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 65,613
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 65,613
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 335,105
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 335,105
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 673,720
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,395,944
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,263
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,211
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,052
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,375,227
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 931,229
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 931,229
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 443,998
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,454
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,354
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,241
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,241
Dátum aktualizácie údajov: 19.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,247,805
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,248,276
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 110,548
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,137,257
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 460
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,373,131
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 96,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,054
D. Služby (účtová skupina 51) 3,477,481
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,580,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,155,306
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 371,045
4. Sociálne náklady (527, 528) 53,923
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,601
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 117,688
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 117,688
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,480
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,504
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 875,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,606,221
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,207
O. Kurzové straty (563) 668
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,539
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 872,964
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 199,244
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 202,318
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,074
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 673,720
Dátum aktualizácie údajov: 19.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.02.2016