Vytvoriť faktúru

ŠKODA AUTO Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠKODA AUTO Slovensko
IČO 31347215
DIČ 2020296465
IČ DPH SK2020296465
Dátum vzniku 19 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠKODA AUTO Slovensko
Sabinovská 6
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 550 131 278 €
Zisk 1 739 128 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.skoda-auto.sk
Phone(s) +421248247101, +421248247100
Mobile phone(s) +421903823923
Fax(es) 0248247106
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,185,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,281,417
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 173,414
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 155,727
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 17,687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,108,003
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,108,003
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,597,421
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,414,324
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,414,324
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,073,054
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 6,073,054
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,077,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,801,482
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 735,256
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,066,226
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 46,247,159
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,044
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,339
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,019
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 472
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,547
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 306,964
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 295,737
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,185,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,688,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,892,054
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,892,054
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 189,205
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 189,205
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 6,154,894
2. Ostatné fondy (427, 42X) 6,154,894
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,713,368
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,713,368
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,739,128
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,261,429
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 84,106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 84,106
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 10,348,650
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 10,348,650
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,380,636
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,070,443
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,959,156
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,111,287
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,265,193
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,448,037
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,281
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,401,756
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 235,724
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 234,789
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 935
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 254,684,738
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 550,131,278
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 249,395,793
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,949,712
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 298,785,773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 547,259,969
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 227,473,432
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 362,008
D. Služby (účtová skupina 51) 12,200,804
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,154,040
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,472,126
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 638,039
4. Sociálne náklady (527, 528) 43,875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 63,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 468,772
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 484,373
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -15,601
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,918,456
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 301,614,641
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,871,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,359,549
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,970
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,788
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,641
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 147
XII. Kurzové zisky (663) 182
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 394,487
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 98
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 98
O. Kurzové straty (563) 1,960
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 392,429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -392,517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,478,792
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 739,664
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,835,570
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,095,906
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,739,128
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016