Vytvoriť faktúru

PCS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PCS Bratislava
IČO 31347614
DIČ 2020294518
IČ DPH SK2020294518
Dátum vzniku 08 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PCS Bratislava
Pasienková 5/B
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 €
Zisk -18 937 €
Aktíva 16 147 €
Vlastný kapitál -44 263 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454452, 0243413266
Fax(es) 0244458931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,961
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 168
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,793
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,961
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,200
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 106,221
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 106,221
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,595
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -158,079
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,937
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,161
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 31,181
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,969
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,011
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 958
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,230
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 56
C. Služby (účtová skupina 51) 2,593
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 397
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,184
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,202
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,649
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 775
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 605
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -775
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,977
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347614 DIČ: 2020294518 IČ DPH: SK2020294518
 • Sídlo: PCS Bratislava, Pasienková 5/B, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PCS spol. s r.o. 106 221 € (100%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Vančura Kostelec u Křížků 197 Kostelec u Křížků 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   Ing. Michal Kovačič Brezová 384/10 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 11.09.2007
   08.09.2010Nové sidlo:
   Pasienková 5/B Bratislava 821 06
   07.09.2010Zrušené sidlo:
   Borekova 13 Bratislava 821 06
   12.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, inštalácie a servis elektrických telekomunikačných zariadení
   04.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ján Vančura Kostelec u Křížků 197 Kostelec u Křížků 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   17.10.2007Nové sidlo:
   Borekova 13 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kovačič Brezová 384/10 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 11.09.2007
   16.10.2007Zrušené sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   01.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krajčírovič Kozmonautov 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.2004
   03.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   02.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   23.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   22.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.05.1996
   01.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.05.1996
   31.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava Vznik funkcie: 08.05.1996
   17.11.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu : vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž , údržba, revízia a opravy zabezpečovacích sysémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
   01.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krajčírovič Kozmonautov 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné Vznik funkcie: 21.05.1993
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné Vznik funkcie: 21.05.1993
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava Vznik funkcie: 08.05.1996
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Na Dvorcích 18/122 Praha 4 140 00 Česká republika
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   25.09.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie stavieb
   technické vybavenie stavieb-oznamovacie zariadenia a rozvody
   19.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava
   12.02.1996Nové sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   11.02.1996Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PCS spol. s r.o. Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   31.10.1994Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia a servis televíznych systémov
   montáž, inštalácia a servis zabezpečovacích zariadení
   montáž, inštalácie a servis elektrických telekomunikačných zariadení
   13.05.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, meranie a opravy mekracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   12.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu.
   Montáž, meranie a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Pazdera M. Chúťkovej 47 Bratislava
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   PCS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu.
   Montáž, meranie a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Pazdera M. Chúťkovej 47 Bratislava