Vytvoriť faktúru

x.media - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno x.media
IČO 31347711
DIČ 2020343633
IČ DPH SK2020343633
Dátum vzniku 18 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo x.media
Jána Stanislava 23
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 299 €
Zisk 2 999 €
Kontaktné informácie
Email noro@xmedia.sk
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,519
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,545
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,545
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,545
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,819
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,139
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,139
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,988
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,988
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,692
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,495
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 155
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 155
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,519
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,309
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,007
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,007
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,999
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,210
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,108
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,809
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,809
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,056
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -33
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,240
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,299
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,725
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,574
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,780
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,137
D. Služby (účtová skupina 51) 18,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,220
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 820
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 294
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,519
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,033
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 561
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 561
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -559
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,960
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,999
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015