Vytvoriť faktúru

HACCP SUPPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HACCP SUPPORT
IČO 31347738
DIČ 2020341587
IČ DPH SK2020341587
Dátum vzniku 22 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HACCP SUPPORT
Račianska 190
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 189 €
Zisk 947 €
Kontaktné informácie
Email suplatova@grafitec.sk
Phone(s) 0244871216
Mobile phone(s) 0905609375
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,534
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,895
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,895
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,895
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 691
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 691
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,561
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,345
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,345
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 216
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 997
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 81
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,534
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,949
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,650
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,650
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 765
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 765
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,587
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,509
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,922
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 947
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,585
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,078
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,960
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 118
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,404
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,730
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 831
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,065
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,028
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,700
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,050
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 103
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 103
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 54,189
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,189
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 222
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,967
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,538
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,590
D. Služby (účtová skupina 51) 12,178
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,765
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,631
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,068
4. Sociálne náklady (527, 528) 66
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 539
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,806
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,651
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,421
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 744
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 559
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 559
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -744
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,907
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 947
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016