Vytvoriť faktúru

G. Lehnert - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G. Lehnert
IČO 31347762
DIČ 2020299919
IČ DPH SK2020299919
Dátum vzniku 05 Marca 1993
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo G. Lehnert
Budova ORBIS, Rajská 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 981 869 €
Zisk 14 084 €
Aktíva 1 338 443 €
Vlastný kapitál 516 477 €
Kontaktné informácie
Email lehnert@lehnert.sk
Phone(s) 0259800411, 0244452678
Fax(es) 0259800400
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,488,105
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 322,155
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 322,155
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 203,736
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 118,419
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,152,692
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 159,853
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 159,853
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,095
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,095
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,095
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 840,937
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 562,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 562,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,464
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 262,273
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 143,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,090
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 140,717
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,258
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,096
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,488,105
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 459,219
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,161
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,161
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 244,974
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 244,974
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,084
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,028,886
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,600
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 780
12. Odložený daňový záväzok (481A) 14,820
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,009,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 333,598
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 333,598
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 654,078
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,488
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,707
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,974
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,441
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,441
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 986,709
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 981,869
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 977,190
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -209
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,888
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 957,658
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,827
D. Služby (účtová skupina 51) 717,589
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 76,951
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 58,375
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,744
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,832
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,654
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 84,956
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 84,956
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,211
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 215,565
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,631
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,014
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,014
XII. Kurzové zisky (663) 617
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,675
O. Kurzové straty (563) 505
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,956
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,167
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,257
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,647
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,390
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 4,826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,084
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31347762 DIČ: 2020299919 IČ DPH: SK2020299919
 • Sídlo: G. Lehnert, Budova ORBIS, Rajská 7, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06 02.11.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2015Nové sidlo:
   Budova ORBIS, Rajská 7 Bratislava 811 08
   12.08.2014Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   10.11.2011Noví spoločníci:
   komplementár JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06
   komanditista JUDr. Ján Ondruš Cajlanská 159 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.11.2011
   12.08.2009Noví spoločníci:
   komanditista JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Brusnicová 29 Bratislava 831 01
   19.10.2005Nové obchodné meno:
   G. Lehnert, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb
   Noví spoločníci:
   komanditista Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   komanditista JUDr. Ján Sabol Zochova 7456/14A Bratislava 811 03