Vytvoriť faktúru

Lohmann & Rauscher - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lohmann & Rauscher
IČO 31347827
DIČ 2020294716
IČ DPH SK2020294716
Dátum vzniku 21 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lohmann & Rauscher
Jarošova 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 317 767 €
Zisk 245 030 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.lohmann-rauscher.sk
Phone(s) +421254410215
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,615,692
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 138,945
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,311
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,311
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 128,634
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,634
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,464,129
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 448
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 448
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,651
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 23,651
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,305,725
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,299,356
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,297,856
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,369
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,305
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,136
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 133,169
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,618
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,618
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,615,692
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,084,151
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,613
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 14,738
2. Ostatné fondy (427, 42X) 14,738
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 796,467
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,230,240
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -433,773
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 245,030
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,531,541
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,990
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 5,990
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,505,678
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,386,172
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,318,962
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,210
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,480
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,497
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,855
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,674
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,859
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,234
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,625
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,317,779
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,317,767
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,271,759
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,500
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,258
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,979,976
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,724,225
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,247
D. Služby (účtová skupina 51) 527,431
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 411,532
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 305,788
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 100,706
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,038
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,323
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 77,356
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 77,356
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,763
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 152,462
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 337,791
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 985,356
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,884
O. Kurzové straty (563) 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,821
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,872
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 335,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 90,889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 87,843
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,046
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 245,030
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:31347827 DIČ: 2020294716 IČ DPH: SK2020294716
 • Sídlo: Lohmann & Rauscher, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.Ing. Wolfgang Suessle Grillparzerstraße 12 Baden A-2500 Rakúska republika 18.01.2011
  Georg Stadler Peter Jordan Strasse 128 Viedeň 118 0 Spolková republika Rakúsko 17.01.2007
  Holger Mägdefrau Maurer Lange Gasse 98 Haus 17 Viedeň 1230 Rakúska republika 22.06.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Weberei Schönau H.Bouda, Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Schönau an der Triesting 2525 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2015Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Holger Mägdefrau Maurer Lange Gasse 98 Haus 17 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.06.2012
   12.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Wolfgang Suessle Grillparzerstraße 12 Baden A-2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 18.01.2011
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Georg Stadler Peter Jordan Strasse 128 Viedeň 118 0 Spolková republika Rakúsko Vznik funkcie: 17.01.2007
   30.11.2000Nové obchodné meno:
   Lohmann & Rauscher, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Weberei Schönau H.Bouda, Gesellschaft m.b.H. Schönau an der Triesting Schönau an der Triesting 2525 Rakúsko
   21.04.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami