Vytvoriť faktúru

RERO Software - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RERO Software
IČO 31348009
DIČ 2020356206
IČ DPH SK2020356206
Dátum vzniku 19 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RERO Software
Čaklovská 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 961 €
Zisk 5 294 €
Aktíva 55 507 €
Vlastný kapitál 20 668 €
Kontaktné informácie
Email rerosoftware@rerosoftware.sk
Phone(s) 0265458401
Mobile phone(s) 0903632703, 0905611499, 0905845567
Fax(es) 0265458402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,982
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,982
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,982
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,906
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,311
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,613
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 53,888
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,962
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,584
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,444
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,294
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,926
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,647
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,279
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 700
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,129
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,994
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,961
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 991
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 105,947
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100,500
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,363
C. Služby (účtová skupina 51) 12,918
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 73,943
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 418
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,331
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,461
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,869
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,168
M. Nákladové úroky (562) 1,063
N. Kurzové straty (563) 105
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,167
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,294
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,294
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015