Vytvoriť faktúru

MILKING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MILKING
IČO 31348173
DIČ 2020325912
IČ DPH SK2020325912
Dátum vzniku 23 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MILKING
Studená 21
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 691 310 €
Zisk 331 449 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@milking.sk
Webová stránka http://www.milking.sk
Phone(s) +421244455315, +421244455317, +421244455319, +421244455318, +421244455316, +421244455553, +421244455554, +421244455556
Fax(es) 0244455553
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,362,518
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,118,864
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 32,849
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,849
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 12,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,086,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,631
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 480,146
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 586,538
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,230,592
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,504,112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,893,186
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,610,926
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 16,806
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 16,806
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,209,903
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,022,012
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,022,012
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 150,018
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,068
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,805
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 499,771
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 53,191
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 446,580
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,062
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,062
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,362,518
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,913,079
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 51,496
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 51,129
2. Ostatné fondy (427, 42X) 51,129
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,440,505
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,440,505
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 331,449
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,292,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 97,354
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,925
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 87,429
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 85,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 85,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,693,759
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,840,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,840,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 271,621
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 95,443
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 71,621
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 290,398
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 124,664
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 99,753
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 98,203
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,550
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 316,632
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 156,941
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122,323
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 34,618
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,138,587
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,691,310
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 75,570
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,853,204
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,207,623
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 192,848
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 4,314,849
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,190
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,228,535
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,055,745
D. Služby (účtová skupina 51) 2,251,916
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,458,100
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,760,248
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 624,188
4. Sociálne náklady (527, 528) 73,664
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,250
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 334,739
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 334,739
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 967
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 214
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,394
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 462,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,290,223
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 653
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 612
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,776
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,611
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,611
O. Kurzové straty (563) 1,248
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,917
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 432,652
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 101,203
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 107,105
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 331,449
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016