Vytvoriť faktúru

AUTO POLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO POLA
IČO 31348220
DIČ 2020297510
IČ DPH SK2020297510
Dátum vzniku 27 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO POLA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 837 096 €
Zisk 84 200 €
Kontaktné informácie
Email autopola@autopola.sk
Webová stránka http://www.autopola.sk
Phone(s) +421244461290, +421244461291
Mobile phone(s) +421911552245
Fax(es) 0244461291
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 272,312
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 77,092
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 77,092
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 597
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,495
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 194,684
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,465
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,175
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,854
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,854
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 89,190
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 67,371
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,819
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 536
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 536
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 272,312
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,465
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 167,299
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 167,299
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,730
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,730
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -81,764
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -81,764
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,682
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,604
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 18,653
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 951
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,492
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,405
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,405
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,378
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,706
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 393
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,506
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,506
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,080
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -24,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 165
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 165
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,813,127
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,837,096
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,180,066
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 633,061
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,767
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,202
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,713,716
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,090,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 365,352
D. Služby (účtová skupina 51) 125,813
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,590
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,836
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,115
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,639
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,054
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,775
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,775
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,447
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,552
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 231,829
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,686
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,771
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,771
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,915
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,676
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,704
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,504
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,200
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015