Vytvoriť faktúru

Wolters Kluwer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wolters Kluwer
IČO 31348262
DIČ 2020300964
IČ DPH SK2020300964
Dátum vzniku 27 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wolters Kluwer
Mlynské nivy 48
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 229 056 €
Zisk 663 519 €
Kontaktné informácie
Email office@iura.sk
Webová stránka http://www.wolterskluwer.sk
Phone(s) +421258102010
Fax(es) 0258102018
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,957,004
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,704
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 60,819
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 53,686
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,333
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 4,800
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,885
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,430
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,767
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,688
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,843,642
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 314,693
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 900
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,171
3. Výrobky (123) - /194/ 310,610
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 128,233
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 32,082
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,082
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 96,151
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,163,662
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 281,766
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 281,766
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,880,046
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,720
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 237,054
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,790
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 232,264
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,658
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 615
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,043
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,957,004
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,042,417
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,467,171
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,467,171
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,688
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 146,718
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 146,718
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,750,321
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,750,321
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 663,519
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,763
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,497
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,497
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 294,775
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,979
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,979
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52,492
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,482
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,233
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,589
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 279,491
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 210,867
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 68,624
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 334,824
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 334,824
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,245,086
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,229,056
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,036
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,413,633
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 662,578
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,788
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,845
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147,752
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,348,166
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,524
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -611
D. Služby (účtová skupina 51) 1,955,976
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,152,332
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 817,167
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 283,883
4. Sociálne náklady (527, 528) 51,282
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,380
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 58,608
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 58,608
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 150
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 26,546
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103,144
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 880,890
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,074,453
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,030
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 5,598
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 5,598
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 415
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 415
XII. Kurzové zisky (663) 10,017
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,803
O. Kurzové straty (563) 213
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,590
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 894,117
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 230,598
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 197,543
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 33,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 663,519
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
 • Sídlo: Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Petr Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika 22.12.2005
  Igor Masár Cesta na Klanec 4620/75 Bratislava 841 03 12.04.2013
  Peter Trgala Viničná 659/19 Malinovo 900 45 04.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BAGAMA Holding GmbH 1 452 500 € (99%) A - 1010 Viedeň Rakúsko
  WOLTERS KLUWER CENTRAL EUROPE BETEILIGUNGS GmbH 14 672 € (1%) A - 1010 Viedeň Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Winkler Šustekova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.05.2014
   27.05.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Winkler Šustekova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.05.2014
   25.01.2014Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   01.01.2014Nové obchodné meno:
   Wolters Kluwer s. r. o.
   31.12.2013Zrušené obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r. o.
   14.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Igor Masár Cesta na Klanec 4620/75 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2013
   13.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Matej Hodál Ôsma 2248/10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2011
   26.01.2013Nové sidlo:
   Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09
   25.01.2013Zrušené sidlo:
   Oravská 17 Bratislava 821 09
   04.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro , CSc., Turčianska 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.03.1993
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Matej Hodál Ôsma 2248/10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2011
   11.06.2008Nové obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r. o.
   10.06.2008Zrušené obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r.o., IURA EDITION GmbH
   20.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Petr Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   17.01.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   16.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.05.2004Noví spoločníci:
   BAGAMA Holding GmbH Seilerstätte 18 - 20 A - 1010 Viedeň Rakúsko
   WOLTERS KLUWER CENTRAL EUROPE BETEILIGUNGS GmbH Seilerstätte 18 - 20 A - 1010 Viedeň Rakúsko
   27.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer Germany Holding GmbH Gutenbergerstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   03.03.2003Nové predmety činnosti:
   redakčná úprava rukopisov po úroveň prípravy pre sadzbu
   marketing v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
   poradenstvo v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer Germany Holding GmbH Gutenbergerstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro , CSc., Turčianska 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.03.1993
   02.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Apollolaan 153 Amsterdam 1077 Holandské kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro Toryská 2 Bratislava 821 07
   14.05.2002Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Apollolaan 153 Amsterdam 1077 Holandské kráľovstvo
   13.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   09.11.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie miesta a uloženia písomností nearchívnej povahy
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   29.06.1999Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   26.03.1998Nové sidlo:
   Oravská 17 Bratislava 821 09
   25.03.1998Zrušené sidlo:
   Myjavská 1 Bratislava 811 03
   31.07.1997Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   30.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   JUDr. Marianna Arnoldová , CSc. Jasovská 7 Bratislava 851 07
   JUDr. Michal Benčík , CSc. Bulíkova 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Oľga Čechová Karpatské nám. 7 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Freund , CSc. Narcisova 50 Bratislava 821 01
   Marianna Hamašová Palkovičova 12 Bratislava 821 08
   Helena Havaldová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   JUDr. Eva Hruškovičová Gwerkovej 28 Bratislava 851 04
   Ing. Oľga Jankechová Vígľašská 21 Bratislava 851 07
   JUDr. Václav Nesrovnal , CSc. Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Zuzana Rekenová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   JUDr. Iveta Siránková Bajzova 3 Bratislava 821 08
   JUDr. Peter Šmeringai Kukučínova 10 Stupava 900 31
   15.02.1996Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   14.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer Deutschland GmbH Gutenbergstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   JUDr. Elena Žáková Zálužická 19 Bratislava 821 01
   21.11.1994Nové obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r.o., IURA EDITION GmbH
   20.11.1994Zrušené obchodné meno:
   JURA EDITION spol. s r.o.
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   JURA EDITION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Myjavská 1 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v oblasti odbornej literatúry
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov
   nákup a predaj odbornej literatúry
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovnie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer Deutschland GmbH Gutenbergstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   JUDr. Marianna Arnoldová , CSc. Jasovská 7 Bratislava 851 07
   JUDr. Michal Benčík , CSc. Bulíkova 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Oľga Čechová Karpatské nám. 7 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Freund , CSc. Narcisova 50 Bratislava 821 01
   Marianna Hamašová Palkovičova 12 Bratislava 821 08
   Helena Havaldová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   JUDr. Eva Hruškovičová Gwerkovej 28 Bratislava 851 04
   Ing. Oľga Jankechová Vígľašská 21 Bratislava 851 07
   JUDr. Václav Nesrovnal , CSc. Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Zuzana Rekenová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   JUDr. Iveta Siránková Bajzova 3 Bratislava 821 08
   JUDr. Peter Šmeringai Kukučínova 10 Stupava 900 31
   JUDr. Elena Žáková Zálužická 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bobro Toryská 2 Bratislava 821 07