Vytvoriť faktúru

SYMPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYMPEX
IČO 31348319
DIČ 2020295739
IČ DPH SK2020295739
Dátum vzniku 27 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYMPEX
Drotárska cesta 19
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 204 135 €
Zisk 51 686 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262247045, 0263453931
Mobile phone(s) 0905925837
Fax(es) 0263453932
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,075,871
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,186,516
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,186,516
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 161,276
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,922
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 107,435
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 896,883
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 706,611
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 606,669
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 560,243
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 46,426
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 88,048
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 88,048
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,048
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,508
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,508
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,386
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,579
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,807
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 182,744
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 744
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 182,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,075,871
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -402,767
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 495
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 495
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -461,587
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -461,587
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,686
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,478,638
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 746
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 746
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 313,120
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 150,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,724
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 156,526
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,788
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,708
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,374
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,152
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,121,620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 204,175
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 204,135
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,603
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 200,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,398
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,677
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,326
D. Služby (účtová skupina 51) 24,589
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,042
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,783
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,148
4. Sociálne náklady (527, 528) 111
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 970
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,694
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,694
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,737
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,753
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,131
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,091
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,646
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015