Vytvoriť faktúru

European Peripherals - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno European Peripherals
IČO 31348521
DIČ 2020317574
IČ DPH SK2020317574
Dátum vzniku 27 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo European Peripherals
Púchovská 2
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 029 613 €
Zisk -9 014 €
Kontaktné informácie
Email obchod@european.sk
Webová stránka http://www.european.sk
Phone(s) +421244635162, +421244635163, +421244635161
Mobile phone(s) +421911892003
Fax(es) 0244450424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 146,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,210
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 447
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 447
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,763
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,763
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,442
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 116,230
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 81
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 116,149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,044
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,089
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,089
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,955
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,168
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 756
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,412
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 625
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 507
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 146,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,414
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 71,943
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 993
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 993
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -56,467
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,195
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -60,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,014
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,863
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,598
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 973
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,625
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,269
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,269
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,859
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,330
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,001
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,438
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,514
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 854
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 854
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 84,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,024,714
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,029,613
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 998,685
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,029
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,166
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 733
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,029,118
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 857,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,442
D. Služby (účtová skupina 51) 75,502
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 65,858
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,647
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,734
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,477
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 494
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,942
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,942
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,085
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,557
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 495
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,532
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,630
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,650
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,650
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,978
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,134
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348521 DIČ: 2020317574 IČ DPH: SK2020317574
 • Sídlo: European Peripherals, Púchovská 2, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06 27.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Matúš Vaverčák 9 959 € (100%) Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2010Nové sidlo:
   Púchovská 2 Bratislava 831 06
   02.12.2010Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   26.06.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   25.06.2008Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 02
   17.10.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných veci v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   úprava a údržba zelene, sadovnícke práce
   výmena jednoduchých mechanických časti strojov podľa odporúčania výrobcu
   16.10.2007Zrušeny spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 Wien 1030 Rakúska republika
   15.07.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 02
   14.07.2005Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   26.06.2004Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   25.06.2004Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 826 30
   Zrušeny spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 1030 Wien Rakúsko
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   08.07.2003Noví spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 1030 Wien Rakúsko
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   07.07.2003Zrušeny spoločníci:
   European Peripherals s r.o. Praha Na rozdílu 30 Praha 6 Česká republika
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   31.03.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   telefónnych prístrojov a záznamníkov
   telefaxov značka CANON
   05.09.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   kopírovacia služba
   prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
   opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   27.04.1993Nové obchodné meno:
   European Peripherals spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 826 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   European Peripherals s r.o. Praha Na rozdílu 30 Praha 6 Česká republika
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava