Vytvoriť faktúru

AUTO ROTOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO ROTOS
IČO 31348653
DIČ 2020329080
IČ DPH SK2020329080
Dátum vzniku 29 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO ROTOS
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 155 932 €
Zisk 21 541 €
Aktíva 4 185 740 €
Vlastný kapitál 50 937 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244872666, 0244872667, 0249491812, 0249491813, 0249491822, 0249491844
Fax(es) 0244872668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,257,871
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 905,348
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 905,348
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,310
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 703,038
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,165,857
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,395
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,395
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,971,414
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,605,777
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,605,777
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,996,797
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 335,280
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33,560
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 156,048
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,468
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 154,580
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 186,666
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 31,177
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 155,489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,257,871
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 91,474
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,303
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,966
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,966
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,541
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,990,020
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 459
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,297
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,987,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,263,819
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,263,819
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,372,504
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,493
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 466
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 336,155
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 904
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 904
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 176,377
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 176,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,155,932
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 354,501
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 801,176
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,969
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,261
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 195,196
D. Služby (účtová skupina 51) 859,256
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,826
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,270
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,374
4. Sociálne náklady (527, 528) 182
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,010
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,896
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,524
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,964
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,116
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 532
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 532
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,584
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,104
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,859
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,318
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015