Vytvoriť faktúru

K T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K T
IČO 31348661
DIČ 2020351399
IČ DPH SK2020351399
Dátum vzniku 14 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K T
Zadunajská 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 199 054 €
Zisk -115 906 €
Aktíva 711 182 €
Vlastný kapitál -17 748 €
Kontaktné informácie
Email ktba@ktba.sk
Phone(s) 0244450824, 0244450827
Mobile phone(s) 0903553456
Fax(es) 0244450824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 370,091
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 77,691
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 77,691
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,513
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,799
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 36,379
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 292,134
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,329
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,766
3. Výrobky (123) - /194/ 59
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,504
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,340
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,340
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,181
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60,538
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,538
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 33,935
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,708
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 157,284
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 134,655
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,629
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 266
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 179
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 81
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,091
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -133,655
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,971
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,971
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,692
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,692
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -115,906
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 503,746
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,307
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 46,471
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,836
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 454,619
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 451,343
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,343
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 552
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,354
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,370
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 189,258
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 199,054
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 173,260
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 12,448
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,550
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 59
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,586
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,151
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,741
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 126,609
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,796
D. Služby (účtová skupina 51) 70,767
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,212
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,183
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,959
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,070
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,251
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,770
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,770
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,119
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,182
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -114,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -26,269
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 286
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 270
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -257
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -114,944
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -115,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015