Vytvoriť faktúru

TOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP
IČO 31348726
DIČ 2020324867
IČ DPH SK2020324867
Dátum vzniku 07 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP
Drieňová 1
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 850 050 €
Zisk 20 146 €
Aktíva 984 402 €
Vlastný kapitál 582 502 €
Kontaktné informácie
Email r.valentovic@topspol.sk
Webová stránka http://www.topspol.sk
Mobile phone(s) +421905431984, +421905431982, +421915995493
Fax(es) 0248700069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 918,232
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 297,638
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 290,864
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,537
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 249,134
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,544
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,649
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,774
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 6,774
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,748
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 368,546
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,869
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 366,677
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 212,893
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 209,887
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,887
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,779
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,227
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,309
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,134
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,175
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,846
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,846
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 918,232
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -298
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -298
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 533,688
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 533,688
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,146
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,392
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,110
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 72
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,330
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 708
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 341,277
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 266,884
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,884
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,715
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,615
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,744
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,703
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,616
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,483
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,871
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 612
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,845,716
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,850,050
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,844,889
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 827
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,667
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,801,583
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,102,646
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 70,683
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 3,002
D. Služby (účtová skupina 51) 227,497
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 348,706
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 249,410
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 87,315
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,981
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,655
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,129
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,129
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,450
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,815
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,467
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 441,888
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,576
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 315
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 315
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 91
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 91
XII. Kurzové zisky (663) 1,170
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,969
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -32
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,104
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,104
O. Kurzové straty (563) 16,468
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,074
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,928
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,928
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348726 DIČ: 2020324867 IČ DPH: SK2020324867
 • Sídlo: TOP, Drieňová 1, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28 09.12.2006
  Roman Slapansky Hrušovská 64 Bratislava 821 07 29.05.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Urgoš 1 328 € (20%) Krátka 6 Zálesie 900 28
  Roman Slapansky 5 312 € (80%) Hrušovská 64 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28
   Roman Slapansky pobyt na území SR : Hrušovská 64 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28
   Roman Slapansky pobyt na území SR : Hrušovská 64 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.05.2002
   08.12.2006Zrušené sidlo:
   Mierová 168 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN Vznik funkcie: 29.05.2002
   12.12.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN Vznik funkcie: 29.05.2002
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   16.03.1995Nové sidlo:
   Mierová 168 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Palkovičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   TOP spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04