Vytvoriť faktúru

SESAME - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SESAME
IČO 31348921
DIČ 2020295222
IČ DPH SK2020295222
Dátum vzniku 01 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SESAME
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 316 110 €
Zisk -1 941 €
Aktíva 159 663 €
Vlastný kapitál 78 351 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263533621, 063533621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,088
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,747
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,747
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,779
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 58,531
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,317
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,328
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 115,867
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,909
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,546
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,941
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,958
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,423
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,834
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,809
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,940
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,840
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 424
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 316,110
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 315,583
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 527
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 316,772
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,912
C. Služby (účtová skupina 51) 264,385
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,534
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 939
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,700
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,302
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -662
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 47,286
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 322
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 322
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -319
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -981
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015