Vytvoriť faktúru

TECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECO
IČO 31349404
DIČ 2020327694
IČ DPH SK2020327694
Dátum vzniku 04 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECO
Staré Záhrady 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 254 €
Zisk 2 201 €
Aktíva 140 314 €
Vlastný kapitál 58 371 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903454701, 0903454702
Mobile phone(s) 0903454702
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,393
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,393
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 124,420
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,745
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,040
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,813
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,610
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,198
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,571
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,201
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,203
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,203
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,964
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,020
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,219
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,254
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 117
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,137
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,946
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,941
C. Služby (účtová skupina 51) 26,856
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,336
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 636
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,308
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,340
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 147
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,161
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,201
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017