Vytvoriť faktúru

inPHARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno inPHARM
IČO 31349510
DIČ 2020884987
IČ DPH SK2020884987
Dátum vzniku 03 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo inPHARM
Kopčianská 8/A
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 991 894 €
Zisk 185 838 €
Aktíva 442 222 €
Vlastný kapitál -38 995 €
Kontaktné informácie
Email inpharm@inpharm.sk
Phone(s) 0250221606, 0244630402
Fax(es) 0244630401
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 340,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,715
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,715
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,411
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,654
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,654
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 173,418
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,196
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,196
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 596
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 626
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,339
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70,877
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,736
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 564
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 340,862
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,652
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 255
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 255
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -43,080
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 263,553
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -306,633
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 185,838
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,210
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,625
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 22,500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,125
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 167,136
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,671
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,671
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,680
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,075
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,349
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,662
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,699
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 449
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 449
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 992,719
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 991,894
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 613,177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 315,577
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,498
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,642
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 757,681
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 315,074
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,900
D. Služby (účtová skupina 51) 230,163
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 120,623
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,309
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,075
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,239
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,427
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,392
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,392
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,911
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,191
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 234,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,617
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 825
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 822
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,288
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,493
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,493
O. Kurzové straty (563) 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,463
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 227,750
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,912
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 41,912
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 185,838
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015