Vytvoriť faktúru

Advantage - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Advantage
IČO 31349552
DIČ 2020290822
IČ DPH SK2020290822
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Advantage
Staré Záhrady 33
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 514 430 €
Zisk 6 809 €
Aktíva 58 672 €
Vlastný kapitál 22 323 €
Kontaktné informácie
Email mihalovicova@advantage.sk
Phone(s) 0254430478
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,561
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,308
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,308
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,308
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 75,771
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,771
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 977
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,147
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,228
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 358
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,561
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,712
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,891
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,891
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,373
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,697
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,324
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,809
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,849
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 227
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 227
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,622
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,030
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,030
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,358
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,036
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 859
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,339
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 513,918
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 514,430
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 513,918
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 503,474
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,992
D. Služby (účtová skupina 51) 442,483
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,053
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,037
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,777
4. Sociálne náklady (527, 528) 239
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 624
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,322
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,956
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,443
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,195
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 705
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 705
O. Kurzové straty (563) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 466
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,761
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,952
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,952
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,809
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016