Vytvoriť faktúru

SUBTERRA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUBTERRA Bratislava
IČO 31349625
DIČ 2020295673
IČ DPH SK2020295673
Dátum vzniku 11 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUBTERRA Bratislava
Trhová 54
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 500 842 €
Zisk 46 482 €
Aktíva 2 725 796 €
Vlastný kapitál 360 563 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0587325436, 0252450217, 0252450218, 0911447520
Mobile phone(s) 0903447040, 0903447062, 0911447528, 0911447520
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,484,194
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,774,093
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,774,093
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 826,151
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 468,263
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,143
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 426,254
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 -2,718
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 708,393
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 587,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 208
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 586,978
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25,227
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 25,227
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87,940
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,651
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,651
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,289
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,040
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,861
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,708
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,345
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,484,194
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 407,046
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 977
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 977
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 346,309
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 735,991
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -389,682
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,482
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,074,423
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 247
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 247
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 116,938
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 116,938
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,957,238
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,878
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,878
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,910,586
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,159
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,799
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,616
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,725
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,725
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 500,842
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 500,842
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 367,933
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 131,779
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,130
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 451,257
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 240,132
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,614
D. Služby (účtová skupina 51) 67,299
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,156
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,465
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,977
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,714
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,790
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,845
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,845
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,421
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,667
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 227
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 226
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,363
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,482
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016