Vytvoriť faktúru

S&T Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S&T Slovakia
IČO 31349935
DIČ 2020345591
IČ DPH SK2020345591
Dátum vzniku 13 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S&T Slovakia
Mlynské Nivy 71
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 426 166 €
Zisk 3 248 €
Aktíva 11 533 949 €
Vlastný kapitál 4 368 802 €
Kontaktné informácie
Email snt@snt.sk
Phone(s) 0556226492, 0556226498, 0556806491, 0556806492, 0556806493, 0556806498, 0258273111
Fax(es) 0258273212
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,210,714
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,601,289
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 900
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 900
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,600,389
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 138,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,307,602
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 147,456
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,105
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,885,106
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 262,935
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,931
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,004
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,081,698
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 726,072
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,072
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 355,626
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,508,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,464,109
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,383
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,332,726
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 38,131
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,614
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,034
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 724,319
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 229,785
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 494,534
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,210,714
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,386,685
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,402,313
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 333,076
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 333,076
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 973,717
2. Ostatné fondy (427, 42X) 973,717
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,635
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,635
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,248
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,636,276
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 175
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,739,676
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,744,446
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,353
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,680,093
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 125,385
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 188,886
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 115,782
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 565,177
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 679,238
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,213
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 657,025
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,217,187
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 187,753
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 187,753
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,974,614
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,426,166
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,008,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,966,161
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,287
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434,265
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,219,247
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,778,600
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 542,468
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 36,218
D. Služby (účtová skupina 51) 4,780,515
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,140,668
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,049,647
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,021,138
4. Sociálne náklady (527, 528) 69,883
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,765
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 188,983
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 188,983
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 105
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 205,034
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 532,891
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 206,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,836,813
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,696
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 3,688
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,967
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,469
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,469
O. Kurzové straty (563) 4,085
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,413
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 173,648
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 170,400
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,507
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 124,893
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,248
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016