Vytvoriť faktúru

ORADATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORADATA
IČO 31350038
DIČ 2020305826
IČ DPH SK2020305826
Dátum vzniku 17 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORADATA
Kopčianska 41
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 882 €
Zisk -18 831 €
Aktíva 1 709 347 €
Vlastný kapitál -1 243 893 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 026820660, 068268206601, 0905380379, 68206614 0903702486
Mobile phone(s) 0903484907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,724,707
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 425,471
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 425,471
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 417,767
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,125
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,543
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,236
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,035,254
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 889,133
3. Výrobky (123) - /194/ 146,121
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 263,511
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 263,511
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,614
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,897
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 471
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,724,707
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,262,723
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 43,199
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,860
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,860
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,295,590
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,338
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,396,928
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,831
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,987,251
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 384,165
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 364,690
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 364,690
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,475
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 10,518
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 10,518
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,319
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,482,558
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 828,058
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,304
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,754
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 585,154
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 94,590
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 646,271
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 328,485
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 108,691
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 179
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,882
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 36,063
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,819
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,482
D. Služby (účtová skupina 51) 43,646
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,572
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,448
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,048
4. Sociálne náklady (527, 528) 76
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 58
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 955
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,831
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,754
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,831
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350038 DIČ: 2020305826 IČ DPH: SK2020305826
 • Sídlo: ORADATA, Kopčianska 41, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves 06.04.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Madleňák 6 639 € (100%) Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2015Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   reklamné a propagačné činnosti
   kompletizácia a dodávka bezpečnostných zámkov, zámkov a alarmov na motorové vozidlá
   kompletizácia a montáž posuvných dverí ROLDOR
   30.11.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 41 Bratislava 851 01
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   23.03.2004Nové sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   22.03.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 35 Bratislava 815 85
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
   05.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   29.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   10.11.1995Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné činnosti
   kompletizácia a dodávka bezpečnostných zámkov, zámkov a alarmov na motorové vozidlá
   kompletizácia a montáž posuvných dverí ROLDOR
   22.05.1995Nové sidlo:
   Špitálska 35 Bratislava 815 85
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Stromova 9 Bratislava 831 01
   26.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   25.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Y.O.R.L., Import Export Ltd. 33 Haalon St. Oranit 44813 Israel
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   ORADATA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromova 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Y.O.R.L., Import Export Ltd. 33 Haalon St. Oranit 44813 Israel
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava